image

سومین نمایشگاه دانشگاه های ترکیه در اردن

  • clock30 juillet 2022
  • eye 2199
  • loacation اردن | Amman

سومین نمایشگاه دانشگاه های ترکیه در اردن و بازدید از مدارس بین المللی.